Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 321 126
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z gendrové perspektivy
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem projektu bylo formou kvalitativního šetření získat a analyzovat podrobné informace o diskriminaci a nerovném zacházení, kterým čelí azylanti a azylantky při začleňování do majoritní české společnosti, a předat výsledky kompetentním orgánům státní správy a odborné veřejnosti. V rámci projektu proběhlo kvalitativní akční šetření na vzorku 29 respondentů (30 hloubkových rozhovorů a 30 nahrávek). Výstupy a doporučení byla zveřejněna ve formě publikace v češtině i angličtině (tisk 1000 ks v české verzi a 200 ks CD v anglické verzi). Publikace byla propagována vydáním dvou tiskových zpráv, účastí na třech rozhlasových pořadech vysílání Českého rozhlasu, články v časopisech a na webových stránkách. Samotná publikace byla distribuována v rámci ČR (rozeslána orgánům státní správy, samosprávy, úřadům práce, školám, knihovnám, neziskovým organizacím i jedincům) i v rámci EU (NNO, Evropské komisi, Evropskému parlamentu). Primární cílovou skupinu tvořilo 29 azylantů a azylantek (15 žen a 14 mužů), sekundární pak 5 pracovníků/pracovnic úřadů práce. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Evropská kontaktní skupina v České republice
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Žitná 45
Praha 1, 11000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.eks.ecn.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Eva Kavkováeva.kavkova@ecgnet.cz222211799774454560
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

54 412 €

Výše přiděleného grantu:

48 970 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

55 493 €

Vyčerpáno z grantu:

48 966 €