Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 020
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Centrum pro dobrovolnictví k ochraně přírody a životního prostředí
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl primárně zaměřen na téma udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí prostřednictvím dobrovolnických aktivit. V rámci projektu proběhlo zapojování dobrovolníků do konkrétní činnosti zaměřené na ochranu ŽP v konkrétních lokalitách ČR a zvýšení jejich kompetencí v této oblasti (získání 4400 dobrovolníků, vzdělávací aktivity pro dobrovolníky: celkem 6 kurzů/rok pro 143 účastníků a 1 setkání pro 90 účastníků; 3 programy pro zapojení do ochrany ŽP), dále byl rozvoj dobrovolnictví se zvláštním zřetelem na region Brna podpořen vytvořením dobrovolnického centra. Zájem veřejnosti podílet se aktivně na ochraně ŽP byl navýšen prostřednictvím propagačních a informačních materiálů (plakáty: celkem 17 000ks, brožury: celkem 16 425ks, trička 460ks, propagační film, samolepky a pohlednice – celkem 6 000ks). Cílovými skupinami projektu byli dobrovolníci, děti a mládež do 26 let, sdělovací prostředky a samotná organizace. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Hnutí BRONTOSAURUS
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Orlí 5
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.brontosaurus.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Dalimil Tomanhnuti@brontosaurus.cz544215585605763112
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

30 065 €

Výše přiděleného grantu:

26 865 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

30 592 €

Vyčerpáno z grantu:

26 865 €