Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 037
Region realizace: CZ07 - Střední Morava Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Modelové projekty trvale udržitelného regionálního rozvoje - analýzy přínosů, zdroj vzdělávání a inspirace
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na posilování a šíření znalostí o konkrétních formách a způsobech realizace principu udržitelného rozvoje a to na příkladu vlastních aktivit, které jsou často komerčně úspěšné. Příjemce za podstatné účasti partnera připravil vstupní analýzu modelových příkladů (85 ks, 400 ks) a na ni pak navázal sérií školení určených vybraným zástupcům cílových skupin: 5-ti denní letní škola a 2-denní seminář pro celkem 60 účastníků, čtyřdenní zimní škola pro 25 účastníků, třídenní konference o udržitelné energii pro 50 účastníků. Na základě těchto školení byl následně vypracován modelový výukový kurz pro školy (realizace 10 pilotních výukových programů). Bylo vydáno 7 500 ks informačního letáku a informační brožura v nákladu 1 500 ks, v tisku byly publikovány 2 odborné články a proběhly 3 kulaté stoly pro 50 účastníků. Druhou hlavní linií aktivit žadatele bylo posílení a stabilizace vlastní organizace, která se v poslední době značně rozrostla. Za tímto účelem bylo realizováno strategické plánování a byly do něj zahrnuty nové formy vzdělávacích forem, které mají být v budoucnu samofinancovatelné. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
ZO ČSOP Veronica
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Panská 9
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.veronica.cz/hostetin

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Jana Tesařovájana.tesarova@veronica.cz572641855775209208
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

55 769 €

Výše přiděleného grantu:

50 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

61 636 €

Vyčerpáno z grantu:

49 490 €