Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 323 083
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Budoucnost bez jedů
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Cílem projektu bylo snížit množství nebezpečných látek vypouštěných do životního prostředí, dále snížit rizika kontaminace životního prostředí perzistentními organickými látkami (prosazením minimálně jednoho pilotního projektu snížení jejich úniků a plněním Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o POP´s) a také rozšířit poradenství pro občany a jejich osvěta v oblasti toxických látek. Cílů bylo dosaženo prostřednictvím zřízení 4 poradenských center (poskytly celkem 318 konzultací), 15 přednášek pro veřejnost, 1 semináře na téma toxické látky, 1 zprávy hodnotící naplňování legislativy, dále pomocí vytištěných informačních materiálů (27 100 ks infolistů a 1000 ks didaktické mapy POPs) a medializace (35 tiskových zpráv, 9 tiskových konferencí). Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Arnika - program Toxické látky a odpady
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Chlumova 17
Praha 3, 13000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://toxic.arnika.org

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
RNDr. Jindřich Petrlíktoxic@arnika.org222781471603582984
RNDr. Jindřich Petrlíkjindrich.petrlik@arnika.org--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

14.6.2007

Celkové náklady:

73 481 €

Výše přiděleného grantu:

50 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

13.6.2008

Celkové náklady:

74 500 €

Vyčerpáno z grantu:

49 915 €