Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 331 147
Region realizace: CZ03 - Jihozápad Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování lidských práv
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na rozšíření povědomí obyvatel Jihočeského kraje o problematice diskriminace a porušování lidských práv včetně souvisejících sociálně patologických jevů. Smyslem bylo individuálně a cíleně prosazovat znalost práv a povinností těch občanů, kteří se přímo setkali s projevy diskriminace nebo jsou těmito jevy ohroženi. Výstupem projektu bylo poskytování právního poradenství a mediace 55 osobám a občanského poradenství 535 osobám. V rámci projektu byl doplněn stávající - dobře fungující - systém občanského poradenství o služby bezplatného právního poradenství a mediace, které komplexně uzavřely možné spektrum variant řešení diskriminačního jednání či porušování práv a svobod jedince. Prostřednictvím časopisu REVERS (náklad 4 000 ks) byly rozeslány informace o projektu, příklady dobré praxe a antidiskriminační myšlenky, a to 3x v průběhu roku. Časopis byl bezplatný. Byli proškoleni 3 poradci v této problematice, bylo poskytnuto 150 hodin právního poradenství a 20 hodin mediace, vydáno 1 000 ks informační brožury. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Riegrova 1756/51
České Budějovice, 37001

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.jr-spolecnost.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Martina Korbelovákorbelova@jr-spolecnost.cz387222838724590970
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

49 655 €

Výše přiděleného grantu:

44 688 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2009

Celkové náklady:

42 204 €

Vyčerpáno z grantu:

37 658 €