Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 332 089
Region realizace: CZ05 - Severovýchod Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zvýšení dostupnosti a kvality osobní asistence v Libereckém kraji. Cílovou skupinou projektu byly děti a mládež se zdravotním postižením od 3 do 18 let. V rámci projektu byla poskytnuta osobní asistence 36 osobám v 15 městech Libereckého kraje. Bylo zapojeno a proškoleno 10 osobních asistentů – proběhly 2 navazující padesátihodinové vzdělávací programy. Byly osloveny spolupracující organizace (školy, speciálně pedagogické centrum) a rodiče zdravotně postižených s nabídkou účasti na jednom pracovním semináři. Setkání směřovalo k hledání modelu osobní asistence a zpracování dotazníku. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 204 osob. Byla vypracována metodika poskytování osobní asistence. V rámci projektu proběhly 4 přednášky o osobní asistenci pro děti a mládež se zdravotním postižením ve 4 městech Libereckého kraje. Bylo vytištěno a distribuováno 5 000 ks propagačních letáků. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Zahradní 415/10
Liberec XI, 46001

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.czp.az4u.info/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Jaroslav Leškoczplk@volny.cz485104044731653001
Jaroslav Leško---
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

130 619 €

Výše přiděleného grantu:

99 619 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

133 081 €

Vyčerpáno z grantu:

84 365 €