Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 007
Region realizace: CZ05 - Severovýchod Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na harmonizaci kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí s uplatněním principů udržitelného rozvoje. Cílovými skupinami projektu byla veřejnost, veřejná správa a spolupracující NNO. V rámci projektu byly poskytovány informace a osvěta prostřednictvím ekologické poradny (2x týdně, 1308 hod.), zřízením infostánku po dobu prázdnin přímo v NPK (4 měsíce), vydáním brožury (2000ks) a informačních letáků (3000ks) k naučné stezce a informačního letáku o projektu (1000ks), aktualizací textů a opravou naučné stezky Babiččino údolí (rekonstrukce 18 tabulí). Dále byly uspořádány 4 osvětové akce v NPR (2x Den Země, 2x Slavnost stromů), 4 besedy pro veřejnost, vyšlo 21 článků v médiích o NPR a NKP Babiččino údolí a o projektu. Byli vyhledáváni partneři k realizaci plánů obnovy údolí (zapojeno 6 NNO, 4x školení pracovníků a dobrovolníků). Byl realizován projekt Průhledy - upraveno 6 průhledů/komponovaných výhledů na naučné stezce. Bylo provedeno mapování invazních rostlin v NPR (křídlatka, netýkavka) a připraven projekt Obnova studánek pro přípravu dalších opatření. Pro strategické řízení aktivit byla zpracována studie Rozvoje šetrného cestovního ruchu v oblasti a na závěr byla uspořádána závěrečná konference s názvem „Život a podnikání v chráněných územích“ (89 účastníků) a vydán sborník z konference. V neposlední řadě bylo realizováno 9 vzdělávacích modulů pro 91 účastníků, vytvořeno 22 výukových materiálů a zorganizována exkurze do informačních center NP Šumava a NP Bavorský les. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Centrum rozvoje Česká Skalice
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Křenkova 477
Česká Skalice, 55203

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.vilacerych.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Květa Ležovičovácentrum@vilacerych.cz491451116774578101
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

104 902 €

Výše přiděleného grantu:

94 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

105 054 €

Vyčerpáno z grantu:

94 000 €