Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 053
Region realizace: CZ07 - Střední Morava Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Ekozemědělci přírodě II – prosazení nových přístupů v agro-envi programech. Modelové ekofarmy jako vzor pro ochranu přírody a krajiny na úrovni zemědělského podniku.
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na rozvoj sítě modelových ekofarem s příkladným vztahem k přírodě na střední Moravě. Cílovými skupinami projektu byli ekologičtí zemědělci se zájmem o konverzi, policy makers, novináři a spotřebitelská veřejnost. V rámci projektu proběhly 2 hlavní skupiny aktivit. První byla zaměřena na prohlubování spolupráce se členy sítě "Ekozemědělci přírodě" - do sítě bylo zapojeno 41 ekofarem v ČR, spolupráce formou poradenských návštěv, konzultací, tvorby faremních plánů, sepsání žádostí o dotace byla navázána s 32 podniky. Na 6 modelových farmách bylo dokončeno 7 informačních tabulí (zpracovány 3 faremní plány), pro 3 farmy vytvořeny powerpointové prezentace a zpracován manuál Standardy kvality pro farmy zapojené v projektu. Dále se uskutečnily 3 semináře a bylo vydáno 20 čísel Zpravodaje Ekozemědělci přírodě. Druhou hlavní aktivitou projektu byl lobbing za zlepšení environmentálních efektů ekologického zemědělství, zastupování zájmů ekologického zemědělství a ochrany přírody ve vztahu k tvůrcům politiky a finančních mechanismů v ČR. V rámci této aktivity vznikla úvodní studie „Doporučení pro ekologické zemědělství vedoucí k vyššímu přínosu pro přírodu a krajinu“, bylo vydáno 5 článků v odborných mediích a 3 tiskové zprávy, ustaveny 2 fungující pracovní skupiny s min. 10 experty a realizovány 4 pracovní workshopy, 1 seminář se zahraničním lektorem a 6 výjezdů na farmy. Došlo také ke zpracování argumentace pro MZe a MŽP s názvem „Změna systému AEO s rozšířeným zacílením na biodiverzitu a s celofaremním poradenským přístupem. Argumentace pro resorty MZe a MŽP - podnět pro změnu v přístupu v AEO“ a námětu na televizní pořad. Příjemce se také zúčastnil konference ve Velké Británii. Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Bioinstitut o.p.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Křížkovského 8
Olomouc, 77147

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.bioinstitut.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Jana Lacinájana.lacina@bioinstitut.cz585631178-
Mgr. Karolína Dytrtovákarolina.dytrtova@bioinstitut.cz776246229-
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

117 700 €

Výše přiděleného grantu:

100 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

117 700 €

Vyčerpáno z grantu:

99 923 €