Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 099
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 24 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Posílení role NNO při ochraně soustavy Natura 2000
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na ustanovení programu spolupráce NNO při praktické ochraně lokalit soustavy Natura 2000. Cílovými skupinami projektu byly hlavně NNO, veřejnost a různé instituce. V rámci projektu vzniklo přes internet přístupné informační centrum, které přispělo k zapojení občanského sektoru do ochrany lokalit Natura 2000. Sledováno bylo ohrožení lokalit komerčními záměry pomocí hodnocení vlivů na předmět ochrany. Individuální pozornost byla věnována lokalitám postiženým změnou hospodaření, včetně návrhu zásad vhodného managementu a informací pro veřejnost. Databáze hodnocení v informačním systému byla aktualizována 2x měsíčně, počet evidovaných hodnocení a správních řízení v informačním systému byl min. 50, byly evidovány poskytnuté konzultace. Byla vydána příručka (60 stran, A5, 1 000 ks) a uspořádán seminář (25 účastníků). Dále došlo ke sledování a návrhu managementu ohrožených evropsky významných lokalit - argumentačně podpořený výběr lokalit (cca 50), sledování (2x na každé lokalitě), poměr sledovaných lokalit a lokalit s navrženým managementem roven 1, pro každou lokalitu oslovený orgán ochrany přírody a vlastník nebo hospodář, počet indikátorů a typů "alarm systému" (min. 1 pro každý typ). Veřejnost je informována informačními panely (10 ks) a letáky (5 typů po 1000 ks). Doba trvání projektu byla 24 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Husova 45
České Budějovice, 37005

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://www.daphne.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Lenka Vokasoválenka.vokasova@daphne.cz-+420 602 750 309
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

97 983 €

Výše přiděleného grantu:

88 183 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

94 872 €

Vyčerpáno z grantu:

85 295 €