Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 333 138
Region realizace: CZ02 - Střední Čechy Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Lidé chrání stromy a vodu ve Středočeském kraji a na Vysočině
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt s pomocí veřejnosti ve Středočeském kraji a kraji Vysočina zachránil před vykácením minimálně 460 hodnotných dřevin, napomohl k prosazení legislativní změny zajišťující lepší ochranu dřevin rostoucích mimo les a ochránil před poškozováním a znečišťováním 3 lokality. Hlavními prostředky pro dosažení těchto cílů bylo zavedení poradenské sítě (centra v Praze a Jihlavě, interaktivní webové stránky, instruktážní publikace), osvěta o ochraně zeleně a vodních ekosystémů (3 letáky - 15 000 ks, 3 infolisty 4200 ks, brožura pro občanská sdružení a obce - 250 ks, didaktická mapa - 1000 ks, publicita v masmédiích), seminář pro aktivní veřejnost pro 59 osob, odborná přednáška s účastí 37 osob, 7 řešených pilotních případů a petice za změnu legislativy s 29 tisíci podpisy. Cílovými skupinami byly občanské iniciativy, občanská sdružení a občané zajímající se aktivně o ochranu zeleně rostoucí mimo les a vodních ekosystémů; veřejnost žijící poblíž vodních ploch a vodních toků a v sousedství stromořadí, kterým hrozí pokácení; vedení obcí; MŽP; ČIŽP; NNO; návštěvníci aktivit projektu; signatáři petice a masmedia. Doba trvání projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Arnika – Centrum pro podporu občanů
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Chlumova 17
Praha 3, 13000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

http://cepo.arnika.org

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Martin Skalskýcepo@arnika.org222781471775168026
Martin Skalskýmartin.skalsky@arnika.org--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2008

Celkové náklady:

56 712 €

Výše přiděleného grantu:

50 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2009

Celkové náklady:

57 821 €

Vyčerpáno z grantu:

49 988 €