Priorita: Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách Číslo projektu: 351 022
Region realizace: CZ01 - Praha Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
PONTES III - Mosty Berkatu
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na rozšíření služeb komunitních center InBáze v Praze a Rakovicích v Jihočeském kraji o další občanské aktivity tak, aby docházelo ke sdílení zkušeností a rozšiřování sociálních sítí a navázání spolupráce s dalšími 2 organizacemi. Příjemce oslovil 10 náboženských a cizineckých komunit a 7 českých občanských iniciativ, s nimiž se uskutečnilo celkem 27 schůzek. Byl zrealizován jednodenní seminář pro 23 účastníků, ze semináře byly na webu umístěny audiozáznamy přednášek, odkazy na ně rozeslány na 30 e-mailových adres. V rámci projektu se konaly 3 kurzy vaření etnické kuchyně, 2 kurzy vaření české kuchyně a 3 oslavy svátků s celkovou účastí 179 osob, a to jak cizinců tak i českých občanů. Vytvořeno mateřské centrum v komunitním centru InBáze s pravidelnou účastí 10 maminek a byly zrealizovány 2 společné akce v rámci ostatních center. V komunitním centru InBáze byl vytvořen klub seniorů, který se za dobu realizace projektu setkal 10x, v rámci klubu seniorů uspořádány 4 akce mimo klub. Propagace projektu byla zajištěna prostřednictvím 7 zveřejněných informací směrem k občanům Prahy 2, vydáním 550 kusů letáků, prezentací projektových aktivit na 4 webových stánkách, vydáním 29 druhů programů a 380 kusů propagačních letáků k pronájmu prostor KC InBáze a Rakovice, kterých proběhlo celkem 7. V rámci udržitelnosti byly předloženy 4 žádosti o dotace a granty. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Občanské sdružení Berkat
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Rumunská 24
Praha 2, 12000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.berkat.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Parisa Zargarizargari@seznam.cz224941415605514881
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

54 947 €

Výše přiděleného grantu:

49 100 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

49 154 €

Vyčerpáno z grantu:

43 851 €