Priorita: Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách Číslo projektu: 351 038
Region realizace: CZ06 - Jihovýchod Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Přijdeme až k Vám - zlepšení místní dostupnosti a nabídky služeb obětem domácího násilí
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zlepšení přístupu obětí domácího násilí k právu a spravedlnosti. Cílovou skupinou byly oběti domácího násilí obecně, ale se zvláštním důrazem na oběti se specifickými potřebami, které mají k pomoci horší přístup. Jednalo se o seniory, osoby zdravotně a mentálně postižené či osoby žijící v menších městech a vesnicích. Projekt přispěl k zajištění místní dostupnosti pomoci ve spádových oblastech Brno - venkov a Brno - město formou pravidelných poraden. Na tomto území vznikla 4 nová poradenská místa, která 1 x měsíčně poskytovala odborné poradenství. Nově vzniklé poradny poskytly celkem 137 konzultací. Dále byla zavedena terénní forma poradenství určená zejména obětem se specifickými potřebami. Celkem bylo poskytnuto 515 právních konzultací a vypracováno 298 právních podání. Za tímto účelem byla přijata právnička na celý úvazek. Během realizace projektu proběhlo 8 preventivní přednášek, kterých se zúčastnilo 126 osob. Propagaci tématu zajistilo 2 000 letáků a 2000 ks informačních brožur. Byla registrována terénní služba, které využilo 27 uživatelů. Projekt trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Persefona, o.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Jiráskova 8
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.persefona.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Madla Čechovádomacinasili@persefona.cz545245996776782608
Madla Čechovámcechova@persefona.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

44 312 €

Výše přiděleného grantu:

37 088 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

44 080 €

Vyčerpáno z grantu:

36 861 €