Priorita: Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách Číslo projektu: 351 057
Region realizace: CZ02 - Střední Čechy Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Buďte tu doma II
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na rozvoj multikulturního prostředí, vzájemné poznávání a spolupráci majority s rodinami minorit v regionu Roztok, Libčic, Velkých Přílep a okolí. Cílem projektu bylo odstraňování etnických předsudků cestou sdílení tradic, zvyků a historie. K zapojení do projektu bylo osloveno 25 rodin minorit a s 10 z nich byla navázána aktivní spolupráce. Do projektu bylo zapojeno také 13 žáků základních škol, kteří spolu s rodinami minorit zorganizovali 2 kulturní setkání pro děti. Proběhly společné akce pro zástupce minorit i majority, celkem bylo realizováno 6 tvořivých dílen s multikulturní tematikou pro veřejnost (160 účastníků). Dále byly uspořádány 2 filmové večery s diskuzí pro dospělé a 3 koncerty příslušníků minorit pro celkem 521 osob. V rámci projektu proběhla beseda s panem Aaslandem Kjetilem, velvyslaneckým radou z Norské ambasády, pro pedagogy a další zájemce. Propagace projektu zajistilo zejména vydání a distribuce 1500 ks informačních materiálů (letáky a plakáty), otištěním 6 článků v místním tisku a zveřejňováním informací na webových stránkách organizace. Pro žáky ZŠ byly vyrobeny pracovní desky propagující multikulturní výchovu jako cestu ke vzájemnému porozumění (120 ks) a deníky diplomatů pro aktivně zapojené děti (30 ks). Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Sdružení ROZTOČ
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Čechova 564
Roztoky, 25263

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.roztoc.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Dita Votavovároztoc@roztoc.cz233910014607113898
Dita Votavovároztoc@roztoc.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

31 983 €

Výše přiděleného grantu:

27 800 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

31 983 €

Vyčerpáno z grantu:

27 800 €