Priorita: Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu Číslo projektu: 351 101
Region realizace: CZ01 - Praha Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
I my jsme občané - Přístup k právům lidí s bariérami v komunikaci na úřadech
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zpřístupnění úřadů veřejné správy lidem s bariérami v komunikaci a na zvýšení povědomí odborníků a veřejnosti o problematice barier některých skupin obyvatel při kontaktu s úřady. Projekt byl realizován ve spolupráci s úřadem MČ Praha 8. Cílů projektu bylo dosaženo analýzou komunikačních bariér na úřadech veřejné správy, na jejímž základě byla navržena metodika školení pro pracovníky úřadů. Pro zaměstnance veřejné správy byly realizovány 3 běhy školení základního a 2 běhy školení nadstavbového s celkovou účastí 91 osob. Do realizace projektu se aktivně zapojily osoby z řad cílových skupin (osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním a senioři). Pracovníci úřadů získali sebezkušenost a zážitek v komunikaci s potenciálním klientem. V rámci projektu došlo k vytvoření 8 snadno srozumitelných informačních materiálů. Zjednodušena byla Žádost o příspěvek na živobytí včetně příloh, Žádost o doplatek na bydlení a vytvořeny popisy některých úřadů. Materiály jsou k dispozici na webových stránkách příjemce a partnerů a byly předány MČ Praha 8, která je bude nadále tisknout a využívat. Vytvořena byla také brožura „I my jsme občané! Jak zpřístupnit úřady i lidem s bariérami v komunikaci“ v nákladu 500 ks. Nad rámec původního plánu byl v nákladu 60 ks vyroben plakát s tzv. „patnácterem“ komunikace s lidmi s potížemi v komunikaci. Délka trvání projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Karlínské nám.12
Praha 8, 18603

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.spmpcr.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Camille Latimierspmp@seznam.cz221890436776237799
Michaela Mikulajovámichaela.mikulajova@spmpcr.cz221890436776237799
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

47 582 €

Výše přiděleného grantu:

42 603 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

45 797 €

Vyčerpáno z grantu:

40 894 €