Priorita: Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy Číslo projektu: 352 013
Region realizace: CZ07 - Střední Morava Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Děti chtějí mít své
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na podporu dětí ze sociálně vyloučených rodin na Kroměřížsku. Cílem projektu bylo zajištění právního a sociálního poradenství pro rodiny v krizi, zprostředkování kontaktu dětí žijících v náhradních zařízeních typu Klokánek s běžným prostředím a v neposlední řadě zajištění vzdělávání pracovníků a spolupracujících odborníků zabývajících se touto problematikou. V rámci projektu příjemce poskytl právní poradenství 170 osobám a sociální poradenství 165 osobám a realizoval 489 terénních návštěv pro celkem 200 rodin v krizi. Jako prevence zneužívání návykových látek proběhly 2 přednášky z oblasti protidrogové prevence pro ohrožené děti a 2 přednášky na stejné téma pro odborné pracovníky projektu pro celkem 40 dětí a 2x20 pracovníků. Na totožnou problematiku bylo zaměřeno i 20 individuálních konzultací. Došlo k zapojení 10 dobrovolníků ze středních škol z Kroměřížska, kteří měli za úkol pomáhat 150 dětem a účastnit se s nimi volnočasových a jiných aktivit (proběhlo 334 návštěv u dětí). Za účelem zvýšení odbornosti absolvovalo 7 pracovníků 2 školení a 28 pracovníků 4 workshopy. Propagace projektu byla zajištěna prostřednictvím uveřejnění 3 příkladů dobré praxe (v rámci 1 článku), 2 článků o realizaci projektu a 1 článku o dobrovolnictví, 2 tiskových zpráv, 150 kusů letáku o primární protidrogové prevenci a 500 kusů letáků o projektu. Vytvořeno bylo také 240 ks pracovních desek s pracovními listy o protidrogové prevenci. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Fond ohrožených dětí
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Na Poříčí 6
Praha 1, 11000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.fod.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Eliška Petruchováeliska.petruchova@fod.cz224221137724667722
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

42 269 €

Výše přiděleného grantu:

38 040 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

40 041 €

Vyčerpáno z grantu:

35 976 €