Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 353 007
Region realizace: CZ03 - Jihozápad Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Společně pro jihočeské přírodní zdroje
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na aktivní ochranu životního prostředí a především přírodních zdrojů v Jihočeském kraji, zejména v oblastech ochrany přírody a krajiny, energetiky a těžby nerostných surovin. Příjemce zvýšil informovanost o této problematice prostřednictvím realizace 2 seminářů pro celkem 125 osob, 2 exkurzí pro 75 osob, 11 přednášek/besed s celkovou účastí 248 posluchačů. V rámci projektu bylo také vytvořeno 1000 kusů pracovních sešitů o výrobě energie a jejím vlivu na životní prostředí a 730 kusů sborníku "Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi". Příjemce se dále aktivně zúčastnil 122 správních řízení a vydal CD "Účast veřejnosti ve správních řízeních – Vzory podání s komentáři" v nákladu 500 kusů. 10 hodin týdně byl zajištěn provoz ekoporadny, v jejímž rámci bylo zodpovězeno 704 dotazů. Ve spolupráci s odborníky byla zpracována a zveřejněna na webových stánkách sociologická studie reálného potenciálu rekreačního využití VÚ Boletice a výtah z Analýzy populace břehule říční v Jihočeském kraji. Vydáno bylo též 3000 kusů brožur "Mozaika, chaos a trocha nepořádku aneb pohled na péči o krajinu" a 2000 kusů skládačky s mapkou rozšíření břehule v Jihočeském kraji. V rámci projektu byly provedeny 4 praktické zásahy na podporu břehulí a obojživelníků v pískovnách a byla udržována neformální platforma vzniklá kolem Stanoviska o obnově těžbou narušených území, která zahrnuje 252 odborníků. Propagace projektu byla zajištěna prostřednictvím aktualizovaných a rozšířených webových stránek Jihočeské pískovny (o 37 aktualit, 4 akce a 5 dalších lokalit v rubrice Příklady dobré praxe), jejichž návštěvnost dosáhla 7834 přístupů, prostřednictvím webových stránek organizace s 33519 návštěvami za rok, 22 tiskových zpráv, 12 čísel měsíčníku Ďáblík, 5 Zelených čtvrtků s celkovou účastí 126 osob a vydáním 180 kusů výroční zprávy. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

P.O. Box 223
České Budějovice , 37004

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.calla.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Romana Panskáromana.panska@calla.cz387310166602943555
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

49 959 €

Výše přiděleného grantu:

44 949 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

46 747 €

Vyčerpáno z grantu:

40 730 €