Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 353 020
Region realizace: CZ03 - Jihozápad Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Práce s místními komunitami a turisty v ochraně Národního parku Šumava
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na zvýšení informovanosti a zájmu veřejnosti o Národní park Šumava a posílení jeho ochrany. Těchto cílů bylo dosaženo vydáním 6 typů informačních materiálů v celkovém rozsahu 54800 kusů a 5 typů propagačních materiálů v celkovém nákladu 23 000 kusů, které byly distribuovány na 174 míst. K naplnění cílů přispěla i realizace 2 čtyřdenních pochodů napříč NP Šumava a NP Bavorský les s účastí celkem 33 osob, 1 exkurze pro krajské a obecní zastupitele do NP Bavorský les pro celkem 5 osob, provoz informačního stánku, na jehož chodu se podílelo 20 dobrovolníků a jehož návštěvnost dosáhla cca 15000 osob. Dále bylo zrealizováno třídenní školení dobrovolníků na české straně NP pro 16 účastníků a 4 sedmidenní pracovně-vzdělávací tábory Týdny pro les a krajinu pro celkem 41 účastníků. Vydáno bylo 5 čísel dvouměsíčního emailového zpravodaje pro celkem 470 beneficientů, vytvořeno 5 kusů informačních nástěnek a vyrobeno 10 panelů Váchalovy stezky. V rámci projektu se také uskutečnilo cca 20 schůzek s místními NNO, Správou NP a CHKO Šumava a dalšími subjekty a bylo vydáno 1 společné prohlášení. Propagace projektu byla zajištěna prostřednictvím 635 kusů plakátků, 13 tiskovými zprávami a prostřednictvím webových stránek s 552 přístupy měsíčně, na nichž jsou v elektronické podobě k dispozici vydané materiály a rozesláním pozvánek na celkem 570 adres. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Bratislavská 31
Brno, 60200

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.hnutiduha.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Jaromír Bláhaprojekty@hnutiduha.cz545214431731463929
Jaromír Bláhajaromir.blaha@hnutiduha.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

63 024 €

Výše přiděleného grantu:

49 000 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

63 024 €

Vyčerpáno z grantu:

49 000 €