Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 353 074
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Legislativní centrum environmentálních NNO
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Záměrem projektu bylo zvýšit kvalitu environmentálního práva v ČR a zlepšit zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti životního prostředí cestou posilování environmentálních procesních práv veřejnosti. Aktivity byly zaměřeny na rozšíření možnosti místních komunit chránit své životní prostředí především v oblasti veřejného zdraví (hluk), ochrany ovzduší a výstavby (zejména páteřních komunikací ČR). Byly provedeny analýzy environmentálních práv veřejnosti (37 stran), zákona o veřejném zdraví, zákona o ochraně ovzduší, stavebního zákona a zákona o výstavbě páteřní silniční sítě. Byly analyzovány aktuální legislativní návrhy a vytvořeny alternativní návrhy, do jejichž přípravy byla zapojena veřejnost. Cílem bylo prosazování alternativních návrhů do praxe, vše za informování veřejnosti (NNO). Byla vydána zpráva o plnění Aarhuské úmluvy v nákladu 500ks. Vzniknou poziční dokumenty a akce k uvedeným návrhům za veřejnost/NNO (9 legislativních schůzek, 2 tématická oborová setkání NNO), které byly podkladem pro lobbying ve schvalovacích orgánech. Vyšlo 12 čísel Zpravodaje Zeleného kruhu, vydáno 10 tiskových zpráv a 27 aktualit na webových stránkách projektu. Projekt byl realizován s českým partnerem a trval 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Asociace ekologických organizací Zelený kruh
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Lublaňská 18
Praha 2, 12000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.zelenykruh.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Kateřina Ptáčkovázk@ecn.cz222517143724112782
Kateřina Ptáčkovákaterina.ptackova@zelenykruh.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

47 804 €

Výše přiděleného grantu:

39 818 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

46 658 €

Vyčerpáno z grantu:

38 863 €