Priorita: Ochrana životního prostředí Číslo projektu: 353 077
Region realizace: CZ09 - Celá ČR Délka trvání: 12 měsíců
Název projektu:
Bg-top
Klimatická změna a les
Bg-bottom
Anotace projektu:
Bg-top

Projekt byl zaměřen na vzdělávání a osvětu na školách zacílenou na roli lesa v koloběhu CO2 a klimatických změnách. Les a koloběh CO2 hraje v pochopení globální rovnováhy, klimatických změn i potřebných opatření na stabilizaci a adaptaci zásadní roli. Tato problematika je v ČR zatím stále opomíjena a s výjimkou části odborné veřejnosti málo diskutována. Cílovými skupinami projektu byli žáci, pedagogové ZŠ, veřejnost, lesní pedagogové a lektoři spolupracujících ekocenter. Na 300 škol byly rozeslány pracovní listy a metodika (1500 ks) týkající se ekosystému lesa a jeho významné role v problematice klimatických změn. Všem zapojeným školám byla v průběhu realizace projektu poskytována podpora a metodické vedení, 36 škol zaslalo závěrečnou zprávu shrnující práci na škole. Intenzivně bylo zapojeno 170 dětí ze 7 škol, které realizovaly vlastní projekty zaměřené buď prakticky či osvětově na místní komunitu. Uskutečnilo se úvodní a závěrečné setkání těchto 7 škol, kde pedagogové získali potřebné informace k průběhu projektu. Na závěrečném setkání byly jednotlivé projekty vyhodnoceny. Tyto školy připomínkovaly návrh příručky „Jak si vytvořit vlastní projekt“ na téma Klimatická změna a les. Do projektu byla zapojena také další 3 ekocentra, která ve spolupráci s TEREZOU vytvořila a realizovala 5 výukových programů. Ve 4 ekocentrech (včetně Sdružení TEREZA) tak celkem absolvovalo programy cca 170 dětí. Proběhl seminář pro 19 lesních pedagogů ve spolupráci s Lesy ČR. Součástí projektu bylo vytvoření krátkého filmu Klimatická změna a les. Film názornou a srozumitelnou formou vysvětlil základní principy problematiky klimatických změn a lesa a je ke stažení na www.mezistromy.cz a na webu TEREZY. Některé informace a zkušenosti byly získány díky spolupráci s norským partnerem Skogbrukets Kursinstitutt - Forestry Extension Institute. Délka realizace projektu byla 12 měsíců.

Bg-bottom
Příjemce grantu:
Bg-top
Sdružení Tereza
Bg-bottom
Kontakty:
Bg-top

Adresa:

Haštalská 17
Praha 1, 11000

Bg-bottom

Bg-top

Web:

www.terezanet.cz

Bg-bottom
Photo Photo
Jméno Email Telefon Mobil
Jana Kindlmannovátereza@terezanet.cz224816868739466341
Jana Kindlmannovájana.kindlmannova@terezanet.cz--
Finance:
Smlouva

Začátek aktivit:

1.7.2009

Celkové náklady:

49 137 €

Výše přiděleného grantu:

43 637 €

Vyúčtováni

Konec aktivit:

30.6.2010

Celkové náklady:

45 418 €

Vyčerpáno z grantu:

39 063 €