Vize

Naší vizí je společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, občanů, kteří sami nebo v dobrovolně vytvářených společenstvích jsou schopni vlastní iniciativou ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty ve společnosti, upevňovat občanská práva a svobody, prosazovat toleranci a projevovat solidaritu a podporu sobě navzájem.

Mise

NROS chápe jako své základní poslání podporu organizací občanské společnosti, aby byly schopné přispívat k prosazování společenské odpovědnosti, upevňování občanských práv a svobod, tolerance, principu rovnosti a solidarity. Tým nadace naplňuje tuto roli financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a výzkumem organizací občanské společnosti, protože považuje existenci silné a nezávislé občanské společnosti za důležitou podmínku udržování demokratických hodnot nejen v ČR, ale i v celoevropském měřítku.

Účel

Poskytování nadačních příspěvků na projekty třetích osob v rámci spravovaných programů. Působí jako implementační agentura pro programy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Realizuje vlastní projekty zejména prostřednictvím vzdělávání, výzkumu a vydávání publikací. Spolupracuje se státními i nestátními organizacemi, fyzickými i právnickými osobami, které mají zájem přispívat a podílet se na plnění poslání nadace. Provozuje vzdělávací středisko Vila Čerych v České Skalici.

Priority

  • Rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru
  • Oblast lidských práv a romské integrace
  • Programy pro děti a mládež
  • Evropská spolupráce