Evropské programy v administraci NROS

Blokový grant
NROS byla v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska v roce 2006 vybrána v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách na administraci pětiletého Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace. Ve třech výzvách rozdělila mezi 181 projektů celkem 9 464 926 EUR. Program podporoval aktivity neziskových organizací ve třech prioritách: multikulturní prostředí v komunitách a posílení lidských práv, podpora dětí a mládeže se specifickými problémy a ochrana životního prostředí.

Fond pro nestátní neziskové organizace
Společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství (NaP) uspělo v otevřeném výběrovém řízení na zprostředkovatele programu „Fond pro nestátní neziskové organizace“ (FNNO), který je financován z Finančního mechanismu EHP 2009-2014. V rámci FNNO budou mít české neziskové organizace opět příležitost získat podporu na své projekty v celkové výši téměř 209 milionů Kč.

 

Další nadační grantové programy a projekty

Veřejná sbírka „Pomozte dětem!“
Pomozte dětem! je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovanou společně NROS a Českou televizí. Přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Sbírkové konto Pomozte dětem! je otevřeno celoročně pro individuální a firemní dary, i pro výtěžky sbírkových a benefičních akcí. Ve veřejném výběrovém řízení NROS se peníze ze sbírky každoročně rozdělují do všech regionů na podporu projektů nestátních neziskových organizací. Sbírkový projekt Pomozte dětem! má ve srovnání s dalšími charitativními projekty a sbírkami organizovanými v ČR nejširší a nejkomplexnější záběr cílových skupin dětí. Dle opakovaných šetření agentury STEM je Pomozte dětem! nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírkou v zemi.

Think Big

Celoevropský program skupiny Telefónica zaměřený na podporu mladých lidí během jejich přechodu do dospělosti podporuje dobrovolnické aktivity pro komunitu. V České republice realizuje projekt Think Big Nadace O2 ve spolupráci s NROS.

Vzdělávání manažerů neziskových organizací v Královéhradeckém kraji
Tento vzdělávací program, realizován ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, byl zahájen v září 2011 a bude ukončen v červnu 2013. Jeho cílem je posílit manažerské dovednosti vedoucích pracovníků neziskového sektoru v Královéhradeckém kraji.

Konto Matěj

V roce 2010 NROS zahájila novou veřejnou sbírku na podporu malého Matěje, pro nějž se NROS rozhodla zajistit solidární pomoc veřejnosti. Veřejná sbírka k zajištění pomoci pro Matěje se stává základem a pilotní částí nového programu NROS zaměřeného na „návrat dětí do života".

Program překlenovací pomoci „3P“
Cílem programu je přispět k finanční udržitelnosti neziskového sektoru v České republice prostřednictvím poskytování překlenovací finanční pomoci neziskovým organizacím, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů.

Více informací na www.nros.cz.