Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách


16.2.2010331 016

Ethnic Climate in Mladá Boleslav

Ethnic Climate in Mladá Boleslav: Comprehensive Report on Quality of Life in the Multicultural Environment of Mladá Boleslav - anglická verze
16.2.2010331 016

Etnické klima v Mladé Boleslavi

Etnické klima v Mladé Boleslavi: Komplexní zpráva o kvalitě života v multikulturním prostředí Mladé Boleslavi - česká verze
1.2.2010331 145

Krok za krokem k inkluzi

Publikace Krok za krokem k inkluzi

Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu


18.6.2010331 101

Závěrečná zpráva z výzkumného šetření

Závěrečná zpráva z výzkumu Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů
4.6.2010351 104

Publikace Pod Hladinou: fakta a mýty o znásilnění

Cílem publikace je rozvinout stávající nedostatečnou diskuzi o problematice znásilnění, zhodnotit vybrané oblasti z hlediska dobré i špatné praxe, nabídnout další možnosti a doporučení.
3.6.2010351 104

Stop znásilnění

Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice
2.6.2010351 104

Výstupy z kulatých stolů. Stop znásilnění

Výstupy z kulatých stolů. Stop znásilnění
1.6.2010351 021

Ochrana práv občanů a diskriminační problematika

Publikace Ochrana práv občanů a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva
10.5.2010351 038

Brožura - Domácí násilí

Brožura o problematice domácího násilí - jak ho rozpoznat, jak se mu bránit, kde hledat pomoc.
7.5.2010331 084

Jak se dohodnout bez soudu

Publikace Jak se dohodnout bez soudu. Mediace jako prostředek řešení sporů ve zdravotnictví
4.2.2010351 101

Publikace I my jsme občané! Jak zpřístupnit úřady i lidem s bariérami v komunikaci

Publikace popisuje situaci na úřadech nejen z pohledu lidí s potížemi v komunikaci, ale i z pohledu samotných úředníků. Navrhuje opatření, které mohou vést ke zlepšení komunikace na úřadech tak, aby se úřední záležitosti nejen pro lidi s potížemi v komunikaci, ale i většinovou společnost staly příjemnějšími, přístupnějšími a tedy co nejméně stresujícími.
4.8.2009331 163

Deník migranta, deník migrantky

Publikace obsahuje osm autobiografických příběhů žen a mužů, kteří se svěřili se svými zkušenostmi s migrací a životem v České republice. Příchozí zde například popisují, jak se jim žije v České republice, jaké jsou jejich vzájemné vztahy s Čechy, jak vnímají českou společnost, co je nejvíce trápilo po příchodu do nové země a jak život v emigraci zvládají muži a jak ženy. Publikace je zdarma ke stažení na www.ekscr.cz.
3.8.2009331 147

Diskriminace a porušování lidských práv v praxi z pohledu občanského poradenství

Brožura odpovídá na otázky, se kterými se klienti Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. v rámci projektu „Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování lidských práv“ nejčastěji setkávali.
8.6.2009331 163

Životy těch druhých aneb osudy cizinek žijících v ČR

Publikace zprostředkovává osudy jedenácti žen, které nalezly svůj domov v České republice. Obsahuje úryvky z jejich deníků a také fotografie, které připravila jedna z autorek Světlana Mazepina (fotografka, novinářka, v roce 2003 získala azyl v ČR). Díky tomu se můžete dozvědět více o každodenním životě v Kyrgyzstánu, Bělorusku, Afghánistánu, Rusku a Ukrajině.
8.6.2009331 163

Životy těch druhých aneb osudy cizinek žijících v ČR - obálka

Obal k publikaci Životy těch „druhých" aneb osudy cizinek žijících v ČR
1.6.2009331 103

Soudní průtahy: preventivní a kompenzační prostředky nápravy

Soudní průtahy: preventivní a kompenzační prostředky nápravy. Analýza problému po třech letech účinnosti novely č. 160/2006 Sb.
7.5.2009331 084

Jak správně poradit pacientům

Praktický manuál k tomu, jak poskytovat základní právní poradenství. Zvláštní část pak má usnadnit poskytování poradenství pacientům. Obsahuje řadu grafů a dalších pomůcek.
30.3.2009331 103

Bezplatná právní pomoc - stav, nedostatky, doporučení

Návrhy opatření ke zlepšení systému bezplatné právní pomoci
29.1.2009331 101

Stanovisko ČSSZ

Stanovisko ČSSZ k problematice zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením.
28.1.2009331 101

Popis oblastí, ve kterých dochází u sledované skupiny obcanu nejcasteji k diskriminaci pri využívání bežných zdroju a porušování práv

Analýza Rytmu Benešov
1.12.2008331 163

Ženy migrantky v České republice. Uvedení do problematiky.

Analýza Ženy migrantky v České republice. Uvedení do problematiky.
13.6.2008321 126

Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy. Fakta a doporučení

Publikace Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy. Fakta a doporučení
13.6.2008321 126

Dicrimination against Refugees in the Czech Republic from a Gender Perspective

Publikace Diskriminace azylantů v anglické verzi
13.6.2008321 153

Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení

Sborník Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení
20.6.2007321 084

Analýza pracovního uplatnění

Analýza pracovního uplatnění obyvatel domova Iváň

Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy


16.7.2010332 036

Sborník kazuistik

Sborník kazuistik - Alternativní program na podporu rodiny
1.7.2010332 079

Příručka: Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti

Příručka podává jednoduchý návod, malá doporučení a inspiraci pro konání případových setkání. Nabízí pohled do konkrétní praxe, která vychází z realizace případových setkání na několika pracovištích OSPOD ve Středočeském kraji, a to napříč problematikou sociálně-právní ochrany dětí.
30.6.2010352 048

Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí

Publikace v českém jazyce
30.6.2010352 048

Guide for a child in his/her changing surroundings

Publikace v anglickém jazyce
28.6.2010332 036

Závěrečná publikace k projektu RADDAR - text

Závěrečná publikace k projektu RADDAR
28.6.2010332 036

Závěrečná publikace k projektu RADDAR - obálka

Obálka publikace RADDAR
27.5.2010352 060

Příručka o výživě nemocných u CF

Příručka o výživě nemocných cystickou fibrózou - obsahuje odbornou část, psychologickou a praktickou část
20.11.2009332 012

Dítě v systému náhradní rodinné péče 2009

Sborník Dítě v systému náhradní rodinné péče, rok 2009
16.9.2009332 101

Postavení a ochrana nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice - analýza

Analýza týkající se postavení a systému ochrany nezletilých cizinců, kteří se nacházejí na území České republiky bez doprovodu rodičů či jiných zákonných zástupců
31.7.2009332 079

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji - Analýza potřeb a služeb

Publikace shrnuje výsledky námi provedeného průzkumu. Východiskem jsou data sesbíraná na území Středočeského kraje v období listopad 2008 – květen 2009 v oblasti péče o sociálně znevýhodněné děti formou dotazníků a strukturovaných rozhovorů.
20.11.2008332 012

Dítě v systému náhradní rodinné péče 2008

Sborník Dítě v systému náhradní rodinné péče, rok 2008

Ochrana životního prostředí


25.8.2010353 020

Národní park: značka, která se dobře prodává

Informační list ukazující na příkladech z Bavorska, že Národní park Šumava může být značkou, která se dobře prodává.
25.8.2010353 020

Horské smrčiny; Vodní prameny i střecha naší země

Informační list o krásách a především důležitosti zachování horských smrkových lesů jako míst biologické rozmanitosti a stability prostředí horských lesů.
20.8.2010333 099

Natura 2000 a účast ve správních řízeních

příručka postupu NNO při správních řízeních týkajících se území Natury 2000 a analýzy posudků hodnocení vlivů podle §45i
18.8.2010353 065

Udržitelný rozvoj měst. Jablonec nad Nisou, 25.-26.5.2010

Sborník příspěvků konference
18.8.2010353 065

Zpráva o kvalitě života v Jablonci nad Nisou 2010

Rukověť občanům k informacím o životním prostředía kvalitě života města Jablonce nad Nisou
18.8.2010353 065

Zpráva o kvalitě života v Semilech 2010

Rukověť občanům k informacím o životním prostředía kvalitě života města Semily
18.8.2010353 065

Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava v Jablonci nad Nisou

Výsledky mezinárodních standardizovaných indikátorů vyhodnocených v rámci kvalitativního šetření mezi občany města
18.8.2010353 065

Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava v Semilech

Výsledky mezinárodních standardizovaných indikátorů kvalitativního šetření mezi občany města
18.8.2010353 065

Zrcadlo místní udržitelnosti.Hodnocení kvality života ve městech se zapojením veřejnosti

Metodika Zrcadlo místní udržitelnosti. Hodnocení kvality života ve městech se zapojením veřejnosti
24.7.2010333 147

Migrační koridory

Migrační koridory. Proč jsou důležité (nejen) pro velké šelmy?
24.7.2010333 147

Pastevečtí psi. Tradiční pomocníci chovatelů hospodářských zvířat

Publikace pastevečtí psi. Tradiční pomocníci chovatelů hospodářských zvířat
21.7.2010353 009

Studie Seznam karpatského přírodního dědictví v Beskydech

Studie obsahuje seznam karpatského přírodního dědictví na území CHKO Beskydy. Kromě samotného seznamu je uvedena i charekteristika jednotlivých prvků a v samostatných částech jsou blíže tři popsány opomíjené druhy.
13.7.2010353 009

Přírodou Horního Vsacka. Miniprůvodce po přírodním dědictví

Průvodce obsahuje tipy na výlety, při nichž lze pozorovat klenoty beskydské přírody.
30.6.2010333 051

Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost

Budování vztahů mezi školami, obcemi a správci veřejných pozemků a prostor cestou místně zakotveného učení
30.6.2010353 077

Forest and climate change

Forest and climate change. Teacher`s guide and worksheets for students.
30.6.2010353 074

Zpráva o implementaci Aarhurské úmluvy 2009

Zpráva o implementaci Aarhurské úmluvy 2009
30.6.2010353 007

Vojenské území Boletice a jeho okolí

Vojenské území Boletice a jeho okolí. Sociologická studie.
7.6.2010333 007

Studie rozvoje šetrného cestovního ruchu v Babiččině údolí

Studie rozvoje šetrného cestovního ruchu VNPP a NKP Babiččino údolí.
7.6.2010333 007

Naučná stezka Babiččino údolí

Brožura desky
7.6.2010333 007

Naučná stezka Babiččino údolí - 1. část

Brožura Naučná stezka Babiččino údolí - 1. část
7.6.2010333 007

Naučná stezka Babiččino údolí - 2. část

Brožura Naučná stezka Babiččino údolí - 2. část
1.6.2010333 051

Škola pro udržitelný život

Škola pro udržitelný život. Přehled realizovaných projektů.
1.6.2010333 053

Místa pro přírodu na vaší farmě 2010

Příručka poskytuje informace o různých přírodních biotopech v zemědělském podniku, o jejich potenciálním ohrožení a možnostech zachování těchto ekologicky cenných ploch, včetně seznamu dostupných dotačních titulů.
6.5.2010353 007

Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi

Sborník zabývající se ekologickou obnovou výsypek, kamenolomů, pískoven, těžeben jílů, těžených rašelinišť a odkališť
1.5.2010333 147

Aktuální situace propustnosti krajiny v údolí Vsetínské Bečvy a Senice

Publikace Aktuální situace propustnosti krajiny v údolí Vsetínské Bečvy a Senice. Nutná ochrana stávajících migračních koridorů pro velké savce
15.4.2010333 007

Život a podnikání v chráněných územích

Sborník příspěvků z konference
18.3.2010353 007

CD Účast veřejnosti ve správních řízeních - právní nástroje a možnosti ochrany - Vzory podání s komentářem

CD obsahuje vzory nejčastějších podání ve správních řízeních s dopadem na životní prostředí (např. generální žádost, žádost o informace, petice, odvolání atd.). CD si můžete stáhnout, nebo je zdarma k dostání v kanceláři Cally.
8.3.2010353 007

Chaos, mozaika a trocha nepořádku

Brožura o hospodaření v krajině ve vztahu k ochraně přírody a biodiverzity
1.2.2010333 038

Nesprávné postupy magistrátu města Brna, odboru územního a stavebního řízení

Analýza. Nesprávné postupy magistrátu města Brna, odboru územního a stavebního řízení
1.2.2010333 038

Nesnesitelná lehkost nakupování

Nesnesitelná lehkost nakupování aneb jaké je tajemství nízkých cen v obchodních řetězcích
1.2.2010333 038

Environmentální dopady prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v ČR 2003-2009

Výsledky výzkumu. Environmentální dopady prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v ČR 2003-2009
18.1.2010353 020

Prales u pramenů Vltavy

Informační list o zbytcích vzácného horského smrkového pralesa na Šumavě.
18.1.2010353 020

Trojmezenský prales

Informační list o více než pětisethektarovém Trojmezenském pralese, který je největším a nejlépe dochovaným zbytkem horského lesa ve střední Evropě.
3.8.2009333 038

Praktický manuál - Jak na nákupní centra?

Publikace o tom jak běžný občan, občanka může vstupovat do správních řízení s praktickými radami.
28.7.2009333 087

Udržitelná veřejná správa - seznam zdrojů a literatury. Rešerše

Seznam zdrojů a literatury pro sjednocení informační základny a její aktualizaci při tvorbě metodiky.
24.7.2009333 147

Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat

Terénní příručka
9.7.2009333 009

Větrné elektrárny a životní prostředí

Tematický informační list z cyklu Obnovitelné zdroje a životní prostředí.
9.7.2009333 009

Bioplynové stanice a životní prostředí

Tematický informační list z cyklu Obnovitelné zdroje a životní prostředí.
9.7.2009333 009

Malé vodní elektrárny a životní prostředí

Tematický informační list z cyklu Obnovitelné zdroje a životní prostředí.
1.7.2009333 044

Vysoká míra recyklace. Úspěšné modely nakládání s odpady v českých obcích

Studie Vysoká míra recyklace. Úspěšné modely nakládání s odpady v českých obcích
27.5.2009333 009

Účast ve správních řízeních - právní nástroje a možnosti ochrany

Publikace o.s. Calla vznikla jako rozšíření výstupu-metodiky semináře "Účast ve správních řízeních" pořádaného Callou na podzim 2008 za podpory FM EHP/Norska a Nadace rozvoje občanské společnosti. Je určená široké veřejnosti včetně občanských sdružení i jednotlivců.
30.4.2009333 138

Zachraňme stromy

Komplexní návrh k novelizaci zákona o ochraně přírody
28.3.2009333 009

Stromy a hmyz. Praktický rádce pro účast ve správních řízeních

Praktický rádce pro účast ve správních řízeních, která se týkají kácení stromů s výskytem chráněných a ohrožených druhů hmyzu.
19.3.2009333 096

Metodická příručka k projektu Bezpečné cesty do školy

Metodika projektu Bezpečné cesty do školy je určena školám, dětem a rodičům (a nejen jim) a jejím cílem je především ukázat možnosti, jak zabezpečit a zpříjemnit zejména každodenní cesty dětí do školy pěšky nebo na kole.
18.3.2009333 009

Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v podmínkách ČR

Brožura o ochraně břehulí říčních - ohrožených ptáků, jejichž přežití u nás v současné době závisí na vhodné péči o hnízdní lokality v těžebních prostorech.
13.6.2008323 071

České biopotraviny. Průzkum mezi velkými výrobci a zpracovateli na českém trhu

Analýza výrobců bioproduktů
13.6.2008323 071

Čerstvé potraviny na dosah: Založte si s přáteli bioklub

Brožura Čerstvé potraviny na dosah
13.6.2008323 105

Grafický manuál Górolsko Swoboda

Grafický manuál značky a aplikací Górolsko Swoboda regionální produkt
13.6.2008323 105

Grafický manuál Moravské Kravařsko

Grafický manuál značky a aplikací Moravské Kravařsko regionální produkt
13.6.2008323 069

Analýza podpor potravinářské a zemědělské produkce v zemědělství v ČR pro rok 2007 - 2. část

Analýza zemědělských podpor 2. část. Registr půdy LPIS.
13.6.2008323 069

Analýza podpor potravinářské a zemědělské produkce v zemědělství v ČR pro rok 2007 - 1. část

Analýza zemědělských podpor 1. část
13.6.2008323 069

Využití potenciálu decentralizované výroby tepla a elektřiny v kogeneraci

Publiakce o potenciálu kogenerace
13.6.2008323 069

Čisté teplo: příležitost leží ladem. Potenciál výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie

Studie - Potenciál obnovitelných zdrojů
13.6.2008323 093

Analýza plánování dopravních staveb v ČR

Analýza plánování dopravních staveb v České republice
13.6.2008323 093

Ovzduší vs. silniční doprava

Ovzduší vs. silniční doprava - právní nástroje ochrany
13.6.2008323 037

Co přinesly projekty v Hostětíně? Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje

Hostětín analýza projektů
13.6.2008323 093

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování, manuál pro veřejnost i obce
13.6.2008323 093

Rozbor problematiky jízdy motorovým vozidlem na území národního parku

Rozbor problematiky jízdy motorovým vozidlem na území národního parku
13.6.2008323 093

Stručný souhrn vlivů emisí z dopravy na životní prostředí a lidské zdraví

Souhrn vlivů emisí
13.6.2008323 038

Venkovská krajina 2008

Sborník z konference
13.6.2008323 049

Příručka Odpad z nebe nespad

Příručka dobré praxe občanského sdružení Ekodomov - Odpad z nebe nespad.
13.6.2008323 080

Příroda kolem nás

Publikace Příroda kolem nás
13.6.2008323 080

Svět okolo nás

Publikace Svět okolo nás
13.6.2008323 083

Zpráva o naplňování Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy

Studie o NIP
13.6.2008323 039

Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 - 2007- obálka

Analytická a případová studie
13.6.2008323 039

Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 - 2007

Analytická a případová studie
13.6.2008323 099

SWOT analýza přístup ke spravedlnosti v oblasti životního prostředí

Infolist SWOT analýza přístup ke spravedlnosti
13.6.2008323 099

Priorities of Environmental Organizations fot the Czech presidency of the European Council

Publikace v angličtině
13.6.2008323 099

Priority ekologických organizací pro české předstednictví Radě EU

Infolist priority NNO
13.6.2008323 099

Priority ekologických organizací pro české předstednictví Radě EU

Publikace priority NNO
13.6.2008323 099

Jaké jsou limity soudní ochrany v Čechách?

Sborník z mezinárodní konference
13.6.2008323 099

Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2007

Publikace Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy
13.6.2008323 099

Non-governmental Report on Aarhus Convention Implementation 2007

Publikace v angličtině
13.6.2008323 003

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Infolist Energodřeviny
13.6.2008323 042

Sborník Řízení zelených neziskových organizací

Sborník případových studií
13.6.2008323 016

Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007

Studie Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007
13.6.2008323 016

Nákupní řetězce. Nové výzvy

Sborník Nákupní řetězce. Nové výzvy
13.6.2008323 017

Udržitelné plánování území - Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj v územním a krajinném plánování

Informační materiál pro odborníky
11.6.2008323 105

Zásady Vyrobeno v Beskydech

Zásady pro udělování a užívání značky Vyrobeno v Beskydech
31.5.2008323 105

Zásady Górolsko Swoboda

Zásady pro udělování a užívání značky Górolsko Swoboda regionální produkt
6.5.2008323 105

Zásady Moravské Kravařsko

Zásady pro udělování a užívání značky Moravské Kravařsko regionální produkt
6.2.2008323 093

Jak napsat správně podnět

Manuál Jak napsat správně podnět
3.2.2008323 037

Sborník ze semináře Open Space - Demokratické ekonomiky a udržitelnost.

Open Space. Demokratické ekonomiky a udržitelnost.
1.2.2008323 093

Zástupce veřejnosti ve vztahu k pořizování zásad územního rozvoje

Manuál Zástupce veřejnosti ve vztahu k pořizování zásad územního rozvoje
1.2.2008323 048

Souhrn přírodovědných studií severních a severozápadních svahů masivu Smrku v Jizerských horách

Souhrn přírodovědných studií severních a severozápadních svahů masivu Smrku v Jizerských horách
1.2.2008323 048

Zoologický průzkum severních a severozápadních svahů Smrku v Jizerských horách

Zoologický průzkum severních a severozápadních svahů Smrku v Jizerských horách
1.12.2007323 056

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků)

Právní analýza Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků). Nařízení ES a vnitrostátní právo
1.12.2007323 048

Botanický průzkum severních a severozápadních svahů Smrku v Jizerských horách

Botanický průzkum severních a severozápadních svahů Smrku v Jizerských horách
1.12.2007323 048

Zhodnocení lesních porostů severních a severozápadních svahů masivu Smrku v Jizerských horách

Zhodnocení lesních porostů severních a severozápadních svahů masivu Smrku v Jizerských horách