30.6.2011 - Finanční mechanismy EHP a Norska 2009-2014

Ve čtvrtek 16. června 2011 podepsaly Česká republika, Norsko, Island a Lichtenštejnsko Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska pro období 2009 – 2014. Celková výše podpory pro Českou republiku je 131,80 milionů eur.
Finanční mechanismy EHP a Norska 2009 – 2014 v České republice jsou určeny zejména na podporu projektů v oblasti ochrany životního prostředí, konkrétně na biodiverzitu a ekosystémové služby, monitorování a kontrolu v životním prostředí, adaptaci na změnu klimatu a zachycování a ukládání oxidu uhličitého. Dalšími podporovanými oblastmi jsou uchovávání a ochrana kulturního dědictví, iniciativy v oblasti veřejného zdraví, bilaterální spolupráce ve výzkumu, rozvoj občanské společnosti (podpora nevládních neziskových organizací), uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů – především slaďování soukromého a pracovního života a boj proti domácímu násilí, spolupráce škol, zlepšení sociálního dialogu a tripartitní spolupráce. Podporovány budou rovněž projekty v oblastech justice a vnitra.

Memoranda k porozumění jsou ke stažení zde.