Všeobecné informace

Finanční mechanismy EHP/Norska byly založeny v roce 2004 třemi nečlenskými státy EU - Islandskou republikou, Lichtenštejnským královstvím a Norským královstvím s cílem posílit sociální a ekonomickou soudržnost v rozšířené Evropě a zvýšit schopnost nových členských zemí EU/EHP plně participovat na vnitřním trhu a posílit bilaterální vztahy EHP s příjemci pomoci, tj. i s Českou republikou.

Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP/Norsko zavázaly přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj.

Finanční mechanismy EHP/Norska byly administrovány Kanceláří finančního mechanismu (KFM) se sídlem v Bruselu. Celkovou odpovědnost za implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice neslo Národní kontaktní místo (NKM) zabezpečované Ministerstvem financí České republiky (MF ČR). Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) byla v rámci těchto mechanismů v roce 2006 vybrána v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách jako zprostředkovatel Blokového grantu pro NNO.

V rámci těchto finančních mechanismů bylo v České republice v pětiletém období 2004-2009 celkem rozděleno 105,9 milionu EUR.

V rámci Blokového grantu pro NNO NROS v letech 2006-2010 přerozdělila ve třech výzvách téměř 9,5 milionu EUR.

Cíl Blokového grantu pro NNO

Cílem Blokového grantu pro NNO bylo zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO a posílení občanské společnosti na místní a regionální úrovni. Z tohoto důvodu byl ve výběrovém řízení brán zřetel i na rovnoměrnost regionálního rozdělení prostředků.

Prioritní oblasti Blokového grantu pro NNO

  • Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách
  • Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu
  • Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy
  • Ochrana životního prostředí