Povinnosti příjemce

Na základě podmínek smlouvy je příjemce odpovědný za adekvátní publicitu projektu, který je částečně hrazen z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska.

V rámci opatření pro zajištění publicity projektu bude na veškeré související dokumentaci a na propagačních a reklamních materiálech (např. materiály pro kurzy, brožury, letáky, plakáty) jasně uvedeno, že jsou financovány z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska.

Formulace textu

Všechna opatření realizovaná za podpory Finančních mechanismů EHP/Norska musí být označena formulací v následujícím znění:

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“

U cizojazyčného výstupu je předepsáno následujícíc sdělení:

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism intermediated by the Civil Society Development Foundation (NROS).“

Informační materiál

Publikace (např. tiskové zprávy, brožury, letáky, plakáty, informační bulletiny) o projektu budou obsahovat jasné označení Finančních mechanismů EHP/Norska. Na jejich titulní straně budou vyobrazena loga obou finančních mechanismů a logo NROS, včetně textu „Podpořeno grantem...“. V případě informací, které jsou zpřístupněny elektronicky (např. webové stránky, databáze pro potenciální příjemce) nebo jako audio-vizuální materiál, platí stejné zásady.

V čl. 3.3. Přílohy IX Smlouvy je uvedeno: „Publikace (např. tiskové zprávy, brožury, letáky, informační bulletiny) o projektu budou obsahovat jasné označení Finančních mechanismů EHP/Norska. Na jejich titulní straně budou vyobrazena loga obou finančních mechanismů a logo NROS….“
Titulní stranou publikace se pro účely dodržování publicity rozumí: desky publikace – přední i zadní strana (viditelné při zavřené publikaci), vnitřní strana přední části desek a první vnitřní strana publikace. Celkem je tedy možné publicitu v publikaci dodržet na jednom ze čtyřech možných míst.
Titulní stranou skládaného letáku se pro účely dodržování publicity rozumí: přední či zadní strana složeného letáku (viditelné při složeném letáku).

Informační akce

Organizátoři informačních akcí, jako jsou konference, semináře, veletrhy a výstavy související s implementací projektů spolufinancovaných v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska, se zavazují, že účast finančních mechanismů a nadace bude zřetelně uvedena. Organizátoři těchto akcí by měli s dostatečným předstihem informovat nadaci, aby nadace, pokud to považuje za nezbytné, mohla zajistit svou účast.