Kdo může žádat o grant

 • musí prokázat nestátní a neziskový status;
 • nesmí se jednat o organizaci podmiňující členství a podporu náboženskou či jinou ideologickou příslušností;
 • musí být nestátní neziskovou organizací účtující v systému podvojného účetnictví, musí mít výroční zprávu (nebo její ekvivalent u takových organizací, kde to zákon nevyžaduje) a musí být v České republice registrován jako:
  • Občanské sdružení v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění nebo;
  • Obecně prospěšná společnost v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění nebo;
  • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování charitativních služeb v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění;
 • musí být přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nesmí vystupovat jen jako prostředník;
 • musí mít stabilní a dostatečné finanční zdroje k zajištění chodu organizace během realizace projektu, popřípadě k jeho spolufinancování;
 • musí prokázat dostatečnou zkušenost a schopnosti potřebné k řízení projektu v rozsahu, ve kterém je předložen k podpoře.

Kdo není oprávněn žádat o grant

 • je v konkurzu nebo v likvidaci; jeho záležitosti spravuje soud; má neshody s věřiteli; má dočasně pozastavenou činnost, nebo se nachází v jiné obdobné situaci regulované legislativou nebo předpisy České republiky;
 • byl uznán vinným z porušení zákona týkajícího se jeho profesionálního chování rozsudkem, který má účinnost res judicata (tj. rozsudek, proti kterému nelze podat odvolání);
 • je vinen hrubým profesionálním pochybením, prokázaným jakýmikoli prostředky, které může NROS náležitě doložit;
 • nesplnil povinnost vztahující se k platbě sociálního pojištění nebo k platbě daní, která vyplývá z právních předpisů České republiky;
 • dopustil se zkreslování informací, které měl poskytnout NROS a které byly podmínkou pro podání žádosti, nebo tyto informace vůbec nedodal;
 • byl prohlášen za hrubého porušovatele smlouvy z důvodu neplnění závazků vyplývajících z výběrového řízení NROS nebo jiného grantového řízení financovaného z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska, z rozpočtu Evropské unie nebo z národních veřejných rozpočtů;
 • pokusil se získat důvěrné informace nebo ovlivnit hodnotící komisi nebo NROS v průběhu hodnocení současného nebo minulého výběrového grantového řízení.

Partnerství a oprávněnost partnerů

 • žadatel může předkládat projekty samostatně nebo společně s partnerskými organizacemi. Partneři sídlící v České republice musí splňovat stejné podmínky oprávněnosti jako žadatel o grant. Partnery mohou být také zahraniční nestátní neziskové organizace sídlící v dárcovských státech (Norsko, Lichtenštejnsko, Island). Organizace z jiných zemí než ČR nebo dárcovských států nejsou oprávněnými partnery.
 • partnerství s organizacemi z dárcovských států je velkou výhodou, ale není rozhodující podmínkou pro schválení žádosti o grant. Vždy rozhoduje kvalita předkládané žádosti.
 • projekty financované z Finančních mechanismů EHP/Norska musí mít z hlediska příjemců a partnerů striktně nekomerční a neziskový charakter.